Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich uczniów czyli edukacja włączająca – jakie studia?

3 min read

Edukacja włączającą, zwana również edukacją integracyjną jest nowym podejściem w procesie kształcenia i wychowania. Stanowi sposób organizacji edukacji, który uwzględnia indywidualne problemy i niepełnosprawności uczniów, dostosowuje tempo wprowadzanych zagadnień i nauki do stopnia rozwoju i umiejętności danego dziecka. Jej podstawowym celem jest przynajmniej zwiększenie, a docelowo- wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się. Jest to realizowane przez zapewnienie jak najdogodniejszych warunków do rozwijania indywidualnego potencjału, zdolności, dążenie do eliminacji barier i trudności związanych z niepełnosprawnością.

Rozwijająca się diagnostyka i konieczność specjalnego wsparcia kształcenia rosnącej ilości dzieci ze stwierdzonymi potrzebami w zakresie integracji społecznej wymaga zapewnienia odpowiedniej kadry wychowawczej i nauczycielskiej. Edukacja włączająca stanowi nowe wyzwanie dla polityki oświatowej w Polce. Od dosyć niedawna jest podejściem rekomendowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, które ma na ceku zapewnienie jak najwyższego poziomu edukacji każdego dziecka. Aby spełnić warunki prowadzeni edukacji inkluzywnej (włączającej) w placówkach oświatowych należy spełnić szereg wymogów, zarówno z zakresu samego techniczno- organizacyjnego przygotowania obiektów, ale również w zakresie organizacji procesu kształcenia uczniów wymagających bardziej indywidualnego podejścia. Zróżnicowanie potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w zakresie między innymi tempa pracy, przejawianych zainteresowań i umiejętności, sprawności fizycznej, wymaga odpowiedniego prowadzenia zarówno uczniów z niepełnosprawnościami, jak i klasy, szkoły i rodziców.

Mając na uwadze powyższe, celem uzupełnienia wiedzy z zakresu współpracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ich rodzicami Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych wprowadziła do swojej oferty studia podyplomowe „Edukacja włączająca„, przygotowujące do prowadzenia pracy indywidualnej i grupowej, mającej na celu integrację dziecka z niepełnosprawnością z grupą, przy jednoczesnym priorytetowym traktowaniu samorozwoju i samorealizacji dziecka. Dzięki ich ukończeniu nauczyciel nabywa umiejętności do wielotorowego przekazywania wiedzy przy użyciu różnych metod nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczniów wymagających specjalnego kształcenia oraz do wymagań i poziomu klasy.

Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych 5-letnich studiów magisterskich na kierunku pedagogika (wszystkich specjalności), pedagogika specjalna oraz kierunków nauczycielskich, posiadających kwalifikacje do prowadzenia przedmiotu lub prowadzenia zajęć pedagogicznych, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje zawodowe o możliwość prowadzenia zajęć z zakresu edukacji włączającej i zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku edukacyjnym.

Absolwent studiów podyplomowych „Edukacji włączającej” organizowanej przez Akademię Nauk Stosowanych Collegium Balticum zyskują przygotowanie do realizacji zadań edukacyjnych skierowanych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w warunkach kształcenia integracyjnego (włączającego, inkluzywnego) i ogólnodostępnego. W zależności

od posiadanego przed przystąpieniem do studiów podyplomowych wykształcenia, absolwent otrzymuje kwalifikacje w zakresie edukacji włączającej w przedszkolach i szkołach podstawowych (absolwenci studiów licencjackich) lub we wszystkich typach szkół, w tym kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wspomagającego (absolwenci studiów magisterskich). Jednocześnie studia „Edukacji włączającej” umożliwiają uzyskanie uprawnień do diagnozowania konkretnych zaburzeń u dzieci- program kształcenia zawiera wiedzę odnośnie przyczyn występowania, rodzajów i sposobów rozpoznawania uczniów wymagających prowadzenia zgodnie z metodykami specjalnego kształcenia.

Studia podyplomowe „Edukacji włączającej” Akademii Nauk Stosowanych Collegium Balticum są prowadzone w trybie online, zatem mogą do nich przystąpić osoby spełniające wymagania z dowolnego miejsca w Polsce i na świecie. Wykłady prowadzone przez doświadczonych profesorów zapewnią ciekawe i obszerne omówienie tematów i założeń studiów.

https://www.cb.szczecin.pl/tryb-studiow/studia-podyplomowe/studia-nauczycielskie/edukacja-wlaczajaca/